სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ცხადდება ვაკანსია უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გადმოსვლა და სწავლის გაგრძელება 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე( ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა)
ISET - ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა
აქცია ზოგადი ინგლისურის კურსზე - ყველა დონე 75 ლარად თვეში
სამოქალაქო კაზუსების ამოხსნის მეთოდის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი
რუსული ენის კურსები - თვეში 50 ლარად
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი სერთიფიცირებული ინტენსიური კურსი
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
ადვოკატის უნარ-ჩვევებში 3 თვიანი კომპლექსური სერთიფიცირებული პროგრამა
უცხო ენის კურსები - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
უფასო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები და სტიპენდიები ესტონეთის დედაქალაქში, ტალინში!
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გთავაზობთ აქციას! დარეგისტრირდით 30 აპრილის ჩათვლით და მოიპოვეთ ფასდაკლება ინგლისური ენის კურსებზე + რუსული ენის კურსი
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ყველაფერი TOEFL-ის და IELTS-ის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატების შესახებ
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
შეისწავლე 2 ენა ერთის ფასად
საზღვარგარეთ სწავლისა და სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადება/კონსულტაცია
2015 წლის 23 მარტიდან 5 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია საგაზაფხულო სესიებისთვის
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
Bottom
edu-guide.ge

ბიბლიოთეკები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა


უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა თავისი შინაარსით უნივერსალურია და იგი წარმოადგენს მნიშვნელოვან საინფორმაციო - საგანმანათლებლო ცენტრს. მისი წიგნადი ფონდები დღესდღეობით 3 700 000 ბიბლიოგრაფიულ ერთეულს შეადგენს. აქ თავმოყრილია სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურა, საუნივერსიტეტო სპეციალობათა სრული კომპლექტით. ფონდებში დაცულია წიგნადი და პერიოდული გამოცემები, რარიტეტები, კლასიკოსთა ნაწარმოებები და სხვა.

იშვიათი გამოცემებიდან აღსანიშნავია 100- ზე მეტი ქართული წიგნი. საყურადღებოა პირველი ქართული წიგნი - ,,ქართული ანბანი ლოცვებითურთ”, რომელიც გამოცემულია 1629 წელს ქალაქ რომში, ხოლო გერმანიაში 1484 წელს ქ. ლუბეკში დაბეჭდილი ინკუნაბულა, ,,ცხოვრება წმინდა იერონიმისა”. აგრეთვე 1705 წელს არჩილ მეფის მიერ მოსკოვში დაბეჭდილი ,,დავითნი”, 1712 წელს ვახტანგ VII - ის მიერ პირველ ქართულ სტამბაში აწყობილი შ. რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანი”; პირველი ქართული გაზეთი - ,,საქართველოს გაზეთი” - ს 1819 წლის სრული კომპლექტი ; აგრეთვე მრავალი აღმოსავლურ და დასავლურ ევროპის ენებზე გამოცემული ისტორიული, მხარეთმცოდნეობითი და ფილოლოგიური ხასიათის მრავალფეროვანი ლიტერატურა.

მომსახურების ფორმები:
სამეცნიერო ბიბლიოთეკა წარმოადგენს ბიბლიოთეკათა ქსელს, რომელშიც გაერთიანებულია 10 საფაკულტეტო ბიბლიოთეკა. ისინი დაკომპლექტებული არიან დარგობრივი ლიტერატურით შესაფერ დარგობრივ კორპუსებში.

ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს ორი სახის აბონიმენტი ,ძირითადი - პროფესორ - მასწავლებლებისათვის და სასწავლო - სტუდენტებისათვის; არის მრავალადგილიანი კეთილმოწყობილი 4 სამკითხველო დარბაზი, რომლებიც სხვადასხვა კორპუსებშია განლაგებული და დაკომპლექტებულია მაპროფილებელი თანამედროვე ქართული და უცხოური ლიტერატურით.

ბიბლიოთეკაში მიმდინარე პროცესები:
ბიბლიოთეკა წარმოადგენს კულტურულ - საგანმანათლებლო, სამეცნიერო - ინფორმაციულ ცენტრს. აქ ეწყობა საბიბლიოთეკო კვირეულები (30 აპრილი), პრეზენტაციები, შეხვედრები , მკითხველთა კონფერენციები და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. აგრეთვე ხდება წიგნადი ფონდების შევსება ნაჩუქარი წიგნებითა და შემოწირულობებით. ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადმოეცა წიგნები კარნეგის ფონდიდან, გამომცემლობა ,,Wiley” - დან, ილინოისის უნივერსიტეტიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან და სხვა მნიშვნელოვანი ფონდებიდან.

ბიბლიოთეკაში შექმნილია საინფორმაციო ცენტრი, ფუნქციონირებს ინტერნეტკლასი, რომელიც ემსახურება როგორც სტუდენტებს ასევე უნივერსიტეტის თანამშრომლებს სამეცნიერო და სხვადასხვა სახის ახალი ინფორმაციის მიღებაში. ინტერნეტკლასის კომპიუტერებით სარგებლობენ აგრეთვე სხვადასხვა სახის სამეცნიერო ნაშრომების რედაქტირებისა და ელექტრონული ვერსიის შექმნისას. სტუდენტებსაც და პროფესორ – მასწავლებლებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ ელექტრონული რესურსებით, მათ საშუალება აქვთ იმუშაონ ელექტრონული ჟურნალების ბაზებთან (EBSCO, blackwell და სხვა). აქვე არის GSS პროგრამის იურიდიული საკანონმდებლო ბაზაც, ნორმატიული აქტების ყველაზე დიდი კრებული საქართველოში და რომლითაც უფასოდ შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც პროფესორ – მასწავლებლებმა, ასევე სტუდენტებმაც.

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 9 სთ - დან 17 სთ - მდე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის: უნივერსიტეტის ქ. 11.
ტელ: 30 03 70; 30 28 83
ელ-ფოსტა: tsulibrary@tsu.ge; razmadze@tsu.ge; tsulibrary@yahoo.com
ვებ-გვერდი: tsu.ge/geo/library.asp

გაუზიარე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My status
 
 
 

როგორ აღმოაჩინეთ ჩვენი ვებ-გვერდი?

  ინტერნეტის საძიებო სისტემის მეშვეობით
  მეგობარმა მირჩია
  ფასიანი საინფორმაციო სამსახურის დახმარებით
  სხვა ვებ-გვერდზე განთავსებული რეკლამის მეშვეობით
  Facebook-ის დახმარებით