სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
ISET - ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა
აქცია ზოგადი ინგლისურის კურსზე - ყველა დონე 75 ლარად თვეში
სამოქალაქო კაზუსების ამოხსნის მეთოდის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი
რუსული ენის კურსები - თვეში 50 ლარად
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი სერთიფიცირებული ინტენსიური კურსი
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას
ცხადდება ვაკანსია უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გადმოსვლა და სწავლის გაგრძელება 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე( ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა)
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
ადვოკატის უნარ-ჩვევებში 3 თვიანი კომპლექსური სერთიფიცირებული პროგრამა
უცხო ენის კურსები - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
უფასო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები და სტიპენდიები ესტონეთის დედაქალაქში, ტალინში!
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გთავაზობთ აქციას! დარეგისტრირდით 30 აპრილის ჩათვლით და მოიპოვეთ ფასდაკლება ინგლისური ენის კურსებზე + რუსული ენის კურსი
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ყველაფერი TOEFL-ის და IELTS-ის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატების შესახებ
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
შეისწავლე 2 ენა ერთის ფასად
საზღვარგარეთ სწავლისა და სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადება/კონსულტაცია
2015 წლის 23 მარტიდან 5 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია საგაზაფხულო სესიებისთვის
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
Bottom
edu-guide.ge

განცხადებები

სათაური : ენის კურსები (ინგლისური, რუსული, იტალიური, ფრანგული, ესპანური, გერმანული, თურქული, ქართული უცხოელებისათვის, რუსული უცხოელებისათვის)
ცენტრი : One World
გამოქვეყნდა : 01-03-2012
ბოლო ვადა : 01-01-1970
შეავსე განაცხადი

 

 

პროგრამის აღწერა:

პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი One World გთავაზობთ ენების შემსწავლელ კურსებს:

ინგლისური, რუსული, იტალიური, ფრანგული, ესპანური, გერმანული, თურქული, ქართული უცხოელებისათვის, რუსული უცხოელებისათვის

 • ინგლისური ენის სწრაფშემსწავლელი კურსი: დამწყები, ელემენტალური, დაბალი საშუალო – არ არის საშინაო დავალებაზე ორიენტირებული, მიზნად ისახავს  კომუნიკაციის, კითხვის, წერის, მოსმენის უნარის გაუმჯობესებას, განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ინგლისური ენის შესწავლა ან დონის ამაღლება სურს. მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად გამოიყენება ვიდეო და აუდიო მასალა

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ, ხანგრძლივობა – 2 საათი,
კურსის ხანგრძლივობა – 2,5 თვე
კურსის გადასახადი – 250 ლარი

 • ზოგადი ინგლისური: საშუალო, მაღალი საშუალო, უმაღლესი
  სტუდენტები მიიღებიან ტესტირების საფუძველზე გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ, ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი:
საშუალო დონე – 110 ლარი თვეში
მაღალი საშუალო – 115 ლარი თვეში
უმაღლესი – 115 ლარი თვეში

 • კომბინირებული კლასი  – საშუალო, მაღალი საშუალო, უმაღლესი

კვირაში 4 საათი ქართველი პედაგოგი და  2 საათი – ინგლისელი
გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი
გადასახადი – 130 ლარი თვეში

 • სასაუბრო ინგლისური – პედაგოგი – Andrew Webb
  კურსი მიზნად ისახავს ინგლისურ ენაზე მეტყველების უნარის გაუმჯობესებას, შესაძლოს ხდის უცხოელებთან საუბრის დროს სხარტი და ადექვატური პასუხების გაცემას, დაგეხმარებათ წარმოაჩინოთ თქვენი თავი და ასევე თქვენი საქმიანობა მაღალ დონეზე. მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად გამოიყენება სხვადასხვა ხერხი: საუბრები სხვადასხვა თემებზე ინგლისელ პედაგოგთან, მოკლე ფილმების ჩვენება და მათი ანალიზი, აუდიო და ვიდეო მასალა, ასევე მოსმენის უნარის გაუმჯობესებისა და გამახვილებისათვის ჩართულია განსაკუთრებული მეთოდი, რომელიც ცნობილი როკ და პოპ მომღერლების სიმღერების ტექსტების ჩაწერას და მათ გამეორებას გულისხმობს.

კურსის ხანგრძლივობა  - 1 თვე (24 –  26 საათი)
მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი
ჯგუფური მეცადინეობა  - 10 კაცი
მოითხოვება მყარი საშუალო დონე
კურსის  საფასური – 160 ლარი

 • აერთაშორისო სადიპლომო სატრენინგო კურს ინგლისურ ენაში (უმაღლესი დონე):
  პრაქტიკული კურსი, მოკლე მოთხრობებისა და  სტატიების  ანალიზი, ესსეს წერა, პრეზენტაციები, დისკუსიები.

კურსის ხანგრძლივობა - 5 თვე
გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3 ჯერ
გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი
კურსის საფასური: 1 თვე 155 ლარი

პროგრამა შეთანხმებულია კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯთან.

დიპლომები გაიცემა კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის მიერ.

 • ბიზნეს ინგლისური

 კურსის ხანგრძლივობა 3 თვე

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2 ჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი 1 თვე 130 ლარი

მოითხოვება ინგლისურის ენის საშუალო დონე

        გაიცემა სერტიფიკატი

 • TOEFL მოსამზადებელი კურსი

კურსის ხანგრძლივობა 1–2 თვე

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი  1 თვე 160 ლარი

სტუდენტების რაოდენობა– 5

მოითხოვება ინგლისურის მაღალი დონე

 • IELTS  - მოსამზადებელი კურსი

კურსის ხანგრძლივობა 1–2 თვე

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი  1 თვე 160 ლარი

სტუდენტების რაოდენობა – 5

მოითხოვება ინგლისურის  მაღალი დონე

 • FCE/B2 დონე – მოსამზადებელი კურსი

კურსის ხანგრძლივობა 3  თვე

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი –  1 თვე 130 ლარი

სტუდენტების რაოდნობა – 8

მოითხოვება ინგლისურის  საშუალო დონე

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი
One World

მისამართი: თბილისი, რ. ერისთავის ქ. 12 ( ვაკე, მრგვალი ბაღი)
ტელ/ფაქსი: 22 55 95
MAGTIFIX: 8 90 23 55 95
მობილური: 8 99 18 11 99, 8 95 91 19 41
ელ–ფოსტა: contact@oneworld.ge, oneworld_center@yahoo.com
ვებ–გვერდი: www.oneworld.ge 

გაუზიარე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My status
 
 
 

როგორ აღმოაჩინეთ ჩვენი ვებ-გვერდი?

  ინტერნეტის საძიებო სისტემის მეშვეობით
  მეგობარმა მირჩია
  ფასიანი საინფორმაციო სამსახურის დახმარებით
  სხვა ვებ-გვერდზე განთავსებული რეკლამის მეშვეობით
  Facebook-ის დახმარებით