სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
სამოქალაქო კაზუსების ამოხსნის მეთოდის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი
რუსული ენის კურსები - თვეში 50 ლარად
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი სერთიფიცირებული ინტენსიური კურსი
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას
ცხადდება ვაკანსია უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გადმოსვლა და სწავლის გაგრძელება 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე( ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა)
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
ადვოკატის უნარ-ჩვევებში 3 თვიანი კომპლექსური სერთიფიცირებული პროგრამა
უცხო ენის კურსები - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
უფასო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები და სტიპენდიები ესტონეთის დედაქალაქში, ტალინში!
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გთავაზობთ აქციას! დარეგისტრირდით 30 აპრილის ჩათვლით და მოიპოვეთ ფასდაკლება ინგლისური ენის კურსებზე + რუსული ენის კურსი
აქცია ზოგადი ინგლისურის კურსზე
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ISET - ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ყველაფერი TOEFL-ის და IELTS-ის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატების შესახებ
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
შეისწავლე 2 ენა ერთის ფასად
საზღვარგარეთ სწავლისა და სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადება/კონსულტაცია
2015 წლის 23 მარტიდან 5 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია საგაზაფხულო სესიებისთვის
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
Bottom
edu-guide.ge

უმაღლესი სასწავლებლები

საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA

ჩვენ ვახორციელებთ შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს: საბაჟო დეკლარანტი; საბაჟო ბროკერი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე); ბიზნესის მართვა; ოფისის მენეჯერი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)აუდიტორის ასისტენტი; ბანკის ოპერატორი; სადაზღვევო აგენტი..


ჩვენს შესახებ:

თუ გსურთ დაეუფლოთ ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების პრესტიჟულ სპეციალობებს, მაშინ SBA სწორედ თქვენი არჩევანია. ჩვენ გთავაზობთ ბევრად მეტს, ვიდრე მხოლოდ ხარისხიან განათლებას. 

საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA 2010 წელს შეიქმნა და წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია. ის გასცემს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ დიპლომს. აკადემია გამოირჩევა კვალიფიციური მენეჯმენტითა და პროფესიონალიზმის საფუძველზე შერჩეული პროფესორ-მასწავლებლებით. SBA-ს აქვს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და საუკეთესო საგანმანათლებლო პროგრამები, რაც მას სამართლიანად ანიჭებს ერთ-ერთ ლიდერულ პოზიციას განათლების სისტემაში.  

აკადემია საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის, საბაჟო უნივერსიტეტების საერთაშორისო ქსელის და სხვა მნიშვნელოვანი პროფესიული ორგანიზაციების წევრია. აკადემიის მიერ სწავლებადი პროფესიების პროფესიული სტანდარტების დიდი ნაწილი სწორედ SBA-ს მიერაა ინიცირებული. აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამები შექმნილია პარტნიორ ორგანიზაციებთან, პოტენციურ დამსაქმებლებთან და პროფესიულ ასოციაციებთან უშუალო თანამშრომობით. პროგრამები მორგებულია მათ სპეციფიკაზე, მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე, რაც განაპირობებს  კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალ მაჩვენებელს.

ჩვენ მნიშვნელოვან რესურსს ვდებთ სასიამოვნო და კეთილგანწყობილი სასწავლო გარემოს შექმნაში. ჩვენი ნებისმიერი პროფესიის კურსდამთავრებული მაღალ დონეზე ფლობს ინგლისურ ენას, კომპიუტერულ საოფისე და სპეციალურ პროგრამებს, რაც პროფესიულ დიპლომთან ერთად,  აკადემიის ენების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სკოლების მიერ გაცემული ინგლისური ენისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სერტიფიკატებით დასტურდება.

SBA უზრუნველყოფს სწავლებას ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფისათვის. ქართული და ინგლისურენოვანი პროგრამები ხორციელდება როგორც ზოგადი (9 კლასის), ისე მაღალი საფეხურის განათლების ბაზაზე. მათთვის, ვინც უკვე ჩამოყალიბებულია პროფესიონალად, აკადემია ახორციელებს არაფორმალური განათლების აღიარებას, ასევე პროფესიულ გადამზადებას.

ჩვენ ვახორციელებთ შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს:

  1. საბაჟო დეკლარანტი
  2. საბაჟო ბროკერი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
  3. ბიზნესის მართვა
  4. ოფისის მენეჯერი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
  5. აუდიტორის ასისტენტი
  6. ბანკის ოპერატორი
  7. სადაზღვევო აგენტი

სტუდენტური ცხოვრება:
გარდა საუკეთესო განათლებისა, აკადემიის სტუდენტური ცხოვრება დატვირთულია სპორტული, გასართობი და კულტურული ღონისძიებებით. SBA უცხოენოვან პროგრამებზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სტუდენტები სწავლობენ, რაც მათ საშუალებას აძლევს განივითარონ კარგი პიროვნული და საქმიანი ურთიერთობები.

კარიერის სამსახური:
აკადემიის კარიერის სამსახური ყოველწლიურად აახლებს დიპლომირებული სპეციალისტების მონაცემთა ბაზას. ბაზა მოიცავს ინფორმაციას თითოეული სპეციალისტის შესახებ, რომელთა კვალიფიციურობა აღიარებულია საქართველოს ბიზნესის აკადემიისა (SBA) და ფინანსური მომსახურეობის პროფესიული ასოციაციის (PAFS) მიერ. სამსახური წარჩინებულ სტუდენტებს აძლევს განსაკუთრებულ რეკომენდაციას, რითაც ხელს უწყობს კურსდამთავრებულების პარტნიორ ორგანიზაციებში დასაქმებას.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ჩვენი ვებ-გვერდი: www.sba.edu.ge ან მოგვმართეთ:
საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA
მის: ქ. თბილისი, 0114, რუსთავის გზატკეცილი 18-22;
ტელ: (032) 240-34-40, (032) 240–33–40, (032) 240-48-07.
ფაქსი: (032) 240-34-40;
ელ-ფოსტა: sbaccsba@gmail.com

გაუზიარე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My status
 
 
 

როგორ აღმოაჩინეთ ჩვენი ვებ-გვერდი?

  ინტერნეტის საძიებო სისტემის მეშვეობით
  მეგობარმა მირჩია
  ფასიანი საინფორმაციო სამსახურის დახმარებით
  სხვა ვებ-გვერდზე განთავსებული რეკლამის მეშვეობით
  Facebook-ის დახმარებით